Contributie

Contributie
Met ingang van 1 januari 2023 zijn de contributiebedragen als volgt:

Waterwerk € 212,- per jaar / € 53,- per kwartaal
Welpen, Kabouters en Bevers € 174,- per jaar / € 43,50,- per kwartaal
Gezin 3 of meer* € 448,- per jaar / € 112,- per kwartaal

*Het gezinstarief van drie of meer kinderen op de vereniging is met ingang van 2020 komen te vervallen. Voor gezinnen die al voor 2020 drie of meer kinderen op de vereniging hadden, blijft het gezinstarief van kracht.

Jaarlijks zal de contributie voor alle speltakken met ongeveer de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) meestijgen. Naast de contributie dient u, zoals gebruikelijk, rekening te houden met jaarlijkse uitgaven voor kampen en speciale activiteiten die niet uit de contributie betaald worden, de ouderbijdrage. Elk onderdeel geeft aan het begin van het seizoen een indicatie van die kosten.

Ouderbijdrage
Per onderdeel worden er door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd zoals een herfstkamp, voorjaarskamp, kerstdiner en een uitje. Hiervoor wordt jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Dit bedrag kan per jaar en onderdeel variëren, maar bedraagt indicatief per jaar € 80,- voor de Bevers, Bakboord, Stuurboord en Kabouters. Voor de Kleine Vaart, Nieuwe Vaart, Vaart en Wilde Vaart is dat € 100,-. Mocht het lid niet meegaan op een bepaalde activiteit krijgt u uiteraard dat geld terug.
De ouderbijdrage betaalt u direct aan het onderdeel, en verloopt niet per automatische incasso

Voor zomerkamp, wat meestal een week duurt, wordt apart een bijdrage gevraagd wat gemiddeld € 140,- kost.

Automatische incasso
De contributie wordt geïnd door middel van een doorlopende machtiging (automatische incasso). De contributie zal (per kwartaal) omstreeks de 1ste van de tweede maand van ieder kwartaal worden geïncasseerd.

Periode

Incassodatum

4e kwartaal

1 november

1e kwartaal

1 februari

2e kwartaal

1 mei

3e kwartaal

1 augustus

* let op de exacte incassodatum kan iets afwijken ivm weekend of feestdagen

Indien u eventueel niet akkoord bent met een automatische afschrijving kunt u binnen 8 weken via uw bank het bedrag laten terugboeken.

Opzeggen
De opzegtermijn is per kwartaal, en dient uiterlijk voor de van de 20ste van de laatste maand van het kwartaal per mail (maart, juni, september en december) worden doorgegeven aan de ledenadministratie en leiding.
Mail: ledenadministratie@vadedo.nl